Hradiště Líšeň

Obec: Brno – Líšeň

Správní obvod: Brno
Mapa: KČT 86 E-1
GPS: X 36 24 952, Y 54 55 365
Poloha: Staré Zámky – na výrazné ostrožně nad údolím potoka Říčky (dnes vodní nádrže Pod Hrádkem) a úzkou roklí bezejmenné vodoteče na jižní straně, asi 1,5 km severovýchodně od středu obce Líšeň.

Přístup: Ze středu městské části Líšeň silnicí č. 373 na sever, na okraji obce u hřbitova odbočit vpravo k severovýchodu a polní cestou po žluté zn. podél jižní hřbitovní zdi přes pole. Po vstupu do lesa asi po 200 m klesání, před sestupem údolím podél ostrožny k přehradě, odbočit ze silně vyšlapané cesty vlevo a pokračovat pěšinou podél okraje pole až na plošinu ostrožny.

Popis:&nbspVýznamné hradiště rozlohy asi 13 ha, s rozlehlou vnější severozápadní částí, a terénní konfigurací přirozeně uzavřenou jihovýchodní trojúhelníkovitou vnitřní částí. Vnitřní areál o rozloze asi 4 ha byl chráněn obvodovým opevněním s branou vedoucí do údolí v severovýchodním nároží, druhý vstup se nacházel v příčném valovém opevnění v nejužším místě přístupové šíje. Další příčné opevnění probíhalo asi 150 m severozápadně a vymezovalo vnitřní (druhé) předhradí. Rozlehlé vnější (první) předhradí na severozápadě chránila mohutná vnější linie valového opevnění s příkopem, která pokračuje jihozápadním směrem přes pole až k dnešnímu hřbitovu, avšak už jen v podobě nezřetelné terénní vlny. Patrně chránila další sídlištní plochu v jihozápadní části areálu. Poloha osídlena již v neolitu, zčásti opevněna v pozdní době bronzové, využívána v době laténské, v období stěhování národů a starší době hradištní, nejintenzivněji ve střední a mladší době hradištní. Z plochy vnitřní části byl v průběhu 9. stol. vyčleněn menší palisádou opevněný velmožský dvorec, obsahující snad i zděný kostel na nejvyšším místě ostrožny. Dvorec byl zničen požárem při násilném vpádu v souvislosti se zánikem velkomoravské říše. V pol. 10. stol. byl obnoven včetně nového opevnění. Zbytek plochy ostrožny se stal podhradím, znovuosídleno bylo i vnitřní předhradí. Osídlení polohy zaniká na poč. 11. stol. Na vnějším předhradí se od 9. stol. rozkládalo pohřebiště. V areálu hradiště je doloženo zpracování železa.

Zajímavost: Severně od hradiště na protilehlém břehu vodní nádrže se nachází pozůstatky hradu Horákova ze 14. stol., postaveného na místě osídleném již v neolitu a v následujících obdobích, opevněném příkopy a palisádou v době halštatské. Velkomoravské osídlení aglomeračně souviselo s hradištěm na Starých Zámcích, soudobé opevnění ale nebylo prokázáno. Další sídlištní aktivity zde probíhaly od pol. 11. do 12. stol.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>