Jak se v devátém století jmenovaly země Slovensko a země Morava?

Nový překlad části signatury rukopisu Ibn Rusty podle de Goeje: „In Museo
Brittanico est codex (Add. 23,378), De Goejeovo vydání z roku 1892 dostupné na: http://www.archive.org/details/bibliothecageogr07goej na které mne laskavě
upozornil pan D. Hrbek, kterému děkuji. Překlad byl prováděn
prostřednictvím internetu s využitím znalců spisovné
arabštiny.

Strany 166 až 168, původní foliant 164 a 165 originální perské texty viz na
www.wogastisburc.com
Al Saklabia
A mezi zemí Al Bajanikia a zemí Al Saklabia je vzdálenost deset denních pochodů. A blízko hranice Al Saklabia je město jménem Wab Nít. Ty dojdeš do města obtížnými cestami. Prameny vody a lesní porosty a okliky jsou tam až jejich zemi dosáhneš. Ale země Al Saklabia je rovina porostlá lesy. Tam oni bydlí. Nemají žádné vinice ani pole. Domy mají ze dřeva a tam mají také domečky pro své včely a med. A oni jim říkají olischje (úlišč?). Z jednoho jediného domečku získávají asi deset nádob (30 –50litrů?) medu. A lidé pasou vepře jako ovce. A když někdo zemře, spálí ho v ohni a jeho ženy si pořežou tváře a končetiny nožem, když jejich příbuzný zemře. A když je spálen úplně, přijdou příští den a seberou popel z místa a dají do poháru a uloží na pahorek. A jeden rok po jeho smrti vezmou množství medu z asi deseti včelích domečků a jdou k pahorku, kde se shromáždí příbuzní mrtvého. Tam jedí a pijí a pak odejdou. Když měl mrtvý tři ženy a jedna řekla, že byla jeho nejmilejší, přinese dva dřevěné kůly, zarazí do půdy a příčně třetí dřevo s lanem ve středu. Provleče hlavu, když stojí na židli, potom je židle odňata a ona se uškrtí až umře. A potom je dána do ohně spalovaného. Všichni jsou uctívači ohně. A zpravidla pěstují (pflanzen sie) oni “dakhan”(?). A v době žní, berou ze sklizně naběračku, zvedají k nebi a říkají: Bože, Tys nás obdaroval, zůstávej s námi v dobrém. Oni mají různé flétny, kytary a bubny. Z různých větví vyrábí píšťaly. Některé z nich mají délku dvou paží. Jejich nástroj strunný má osm strun. Z medu dělají víno. Mrtvého když spalují, že je to na přání Boha tvrdí, když se veselí a hrají na hudební nástroje. Zpívají během spalování. Muži mající koně mají cepíny, jako zbraně. (Ostatní) mimo oštěpy a štíty nemají jiné zbraně. Velitele své oni poslouchají. Toho, který prý nosí korunu země župani nazývají Svatopluk, který je nejvznešenější. Vykonávají jeho příkazy. Jeho sídlo leží uprostřed země Al Saklabia. Rezidence (byt) jeho kde je, oni vědí (je obecně známé). Nazývají ho pán pánů, (král králů), prvorozený (následník) a proto král, Velký dobytek(koně, brav) nemají. Patří jen jemu, který z něho požívá pokrmy. Má hradby (štíty, opevnění) výborné, nedobytné a neobvyklé. A v jejich zemi vládne Vele grad, úplně vykopané město, ve kterém bydlí Charwát. A mají v něm trhy každý (kalendářní) měsíc tři dny, kromě čerstvě dojeného mléka (s ním zřejmě obchodují stále). Nakupují v něm a prodávají. Někteří jejich muži kopou pod zemí (in die Erde Gruben/Tunnel graben und bilden dafuer ein Dach aus Holz) (důlní štoly?) do země a tomu pak dělají stropy ze dřeva výdřevu?) Jejich král vybírá od nich daně. Kdo má syna, nebo dceru dává šaty jednou do roka, kdo nemá dceru ani syna, bere oděv z jeho ženy, nebo služky. Když tam zloděj něco ukradne, je zardoušen, nebo poslán pracovat daleko k hranicím jeho země.

Poznámky k textu

 1. Popis cesty se
  shoduje s relací Gardízího. Cílem, za nímž je země Al saklabia
  je „hora ze které vytéká voda“. A k té hoře je cesta Od
  Dunaje, který nazývá Ister také deset dní pochodu. Zemí Al bajanikia je
  tedy jistě členitý terén Slovenska. Podporuje to také město Váb Nít,
  zřejmě Nitra. Také zalesněná rovina odpovídá velmi dobře prostoru
  Dolnomoravského úvalu.. Trasa asi 200 km odpovídá 10 dennímu pochodu.
  Od Dunaje k Moravě. Je téměř jisté, že tyto názvy zemí
  zachytili od obyvatelstva. Je-li tomu tak, jde pravděpodobně o
  nejstarší geografické názvy slovanských států na území dnešního
  Slovenska a Moravy.

 2. Pátráním po
  etymologii Al bajanikia jsme zjistili, že jde nejspíše o název
  Bajanikia.. Významem tedy šlo o zemi ovládanou šlechtici, nazývanými
  Bajany, nebo Bojany, ve tvaru Bojar používané dodnes
  v Rumunsku a Rusku. Takový název zachovala i Albanie (Al-
  banie), Banát, ale i místní názvy Bojany, Bojanov, Bánov, Bánovce,
  Bojanovice. Zdá se, že velký význam mělo slovanské hradiště Bojná.
  Taková úvaha vede i k podezření na jméno prvního známého
  slovenského knížete Pri bána, Pribina tedy prvního a hlavního bána
  (srovnej např. primáš). Maďarští historikové soudí, že Arpádovský stát
  ponechal původní velkomoravské územní okrsky a nazval je podle
  šlechticů (šu-bánů), župy.

 3. Popis země Al Saklabia
  odpovídá zase velmi přesně oblasti Jižní Moravy,
  kde bylo ústředí moci podle archeologických nálezů. Zejména rovinaté a
  zalesněné Doubravě, nacházející se mezi Mikulčicemi, Kyjovem a Uherským
  Hradištěm. Tato oblast má ve svém středu nejvyšší místo, zvané Náklo.
  Vzniklo mohutnými výrony artézké vody. V jejím okolí jsou
  četné pahrbky, vzniklé erupcemi Hodonínské ropné pánve.

 4. Seklavia je také
  název Metodějova sídla, uváděný k roku 900 Bernardem
  z Kremmunsteru. Historikové (Havlík) hledají původ ve slově
  Slovania, země Slovanů. Tak se také slovo Saklabia zpravidla překládá.
  Domnívám se, že mylně.

 5. Základem je totiž
  částice – kly, klí, sing. kel, ostrý zub, klíčící zub. Podle V. Machka
  etymologicky původně špičatý útvar, pronikající např. půdou. Podobný je
  latinský clavus hřeb či špičatý zub. Vzhledem k tomu, že se
  v této oblasti nachází četné mohylovité útvary t. zv „ bahenní
  sopky“ vzniklé výrony uhlovodíků , že obyvatelé skutečně používali
  název seklavia pro toto území. Naznačují to názvy Náklí, Kelčany,
  Sekule. Odpovídá to také názvům Rohov, Rohatec, Sedmirohé, Rohotří,
  Cánov,a podobně. Erymologiové uvádí, že předpona se- je nejen zvratné
  zájmeno, ale mělo druhý význam „náš, vlastní, sobě patřící (viz hanácké
  sedni se). Jde o nepřevzaté původní slovanské slovo, je tedy
  pravděpodobně součástí názvu Seklabia i význam vlastní, tedyi i výrazu
  vlast. Saklabia je zřejmě vlast národa Náklanů.

 6. Oni zpravidla
  pěstují Dakhan. Výraz je jednoznačně pěstování, vysazování, ( německy
  pflanzen sie). Protože text uvádí, že „nemají osetá pole“, nešlo zřejmě
  o druh obilí. (bývá někdy pro – han navrhována po-han-ka). Zdá se, že
  vysvětlení by mohla být spíše složenina „dlouhé konopí“. Nejstarší
  výraz pro konopí byl převzat z německého hanf, sthn. Hanaf,
  podle Machka mající původ kdesi v orientu. Předpona dak- mohla
  být odposlouchána z podobně znějícího dalg, Psl. Dolg,
  bulharsky dalg, tedy dlouhý. Dalghan, tedy dlouhé konopí bylo skutečně
  pěstováno nejen jako surovina pro textilní zpracování. (O tom u
  Mickiewicze „Pan Tadeáš“ kn. VI.) Vysoké konopí se za stara selo
  zpravidla kolem stavení. Příchod návštěvníků prozrazoval šustot. Vysoký
  a hustý porost poskytoval bezpečný úkryt domácí zvěři i lidem, rekrutům
  při odvodech, chránil svým ostrým pachem před vlky a snad i úly před
  vyslíděním medvědy.

 7. Cepín byl zbraní
  jezdců. Tento poznatek souhlasí s četnými archeologickými
  nálezy „moravských bradatic“, podobných sekerám s dlouho rukojetí, cepínům.

 8. A vládne jim Welký
  grad, úplně vykopané město ve kterém bydlí Charwát. Zdá se, že jde o
  stejného Charwáta, kterého Kosma označil latinsky Crocco, do češtiny
  překládané kníže Krok, shodně i polským Krakem (Krakow). Pohanský kult
  je častý i v našich legendách a pověstech, (Božstvo –
  Gast- Ghost
  duch),
  sídlící na, nebo v hoře (Radhošť, Gostin,
  Wogastisburc). Znalci pohanského kultu popisují funkci velekněze, ale
  hlavně v polském prostředí. Tento kultovní činitel měl prý
  někdy vyšší moc, než samotný kníže. Existenci pohanských „čarodějů“ na
  Welehradě popsal i Metoděj (v legendě o Konstantinovi): „učili i jiné
  bezbožné věci…, za což byl pokárán Salcburgský biskup Virgil papežem
  Zachariem „Quot alius mundus et alii hominrs sub terra sint“. Zajímavé
  je, že starší (Franský) zákoník „Ustanovení svatých otců“ má trest za
  pohanské obřady nejmírnější, (poslední jmenovaný přestupek, trestaný
  půstem), zatím co (Metodějův a Konstantinův) „Zakon sjudnyj“ jej má
  jako první s velmi přísným trestem prodání do otroctví.
  Pohanská tradice přežívá i v lidových legendách o božských
  vládcích hor. Na příklad legenda o Krakonovi, Krakonošovi či
  Hadonošovi, sídlícím na hoře Godona. Popis pohanského Weligradu a
  jejich žárové pohřby nejsou v souladu
  s archeologickými nálezy Mikulčoc a Starého města. Zdá se, že
  již Rostislav si vybudoval vlastní honosnou rezidenci (Mikulčice),
  kterou nejspíše převzal jeho syn Svatopluk a jeho druhý syn Mojmír,
  který se spojil s Uhry vybudoval Nový Veligrad , jemž říkali
  Uherské Hradiště. Podporuje to kamenná architektura staveb, knížecí
  paláce obou lokalit sakrální objekty a kostrové pohřby. Zdá se, že obě
  lokality nebyly sice weligradem Velké Moravy, ale panovnickými dvory
  z nichž se rozvíjelo křesťanství i gramotnost Moravanů.

 9. Někteří jejich muži
  kopou podzemní štoly a dělají jim střechy ze dřeva. Tito muži zřejmě
  žili na opevněném hradišti na vrcholu Babí lom u Kyjova. Při pohledu
  z kráteru Nákla tvoří významnou dominantu. Je tam rozsáhlý
  areál důlních chodeb a pozůstatků těžby železné rudy. Množství horníků
  bylo značné. Nachází se tam největší velkomoravský mohylník na Moravě.
  Jak důlní systém, tak rozsáhlé hradiště zde také čeká na archeology.