Archeoskanzen Modrá – průvodce stavbami


Plocha archeoskanzenu se člení na funkčně odlišné celky a areály. První představuje opevňovací celek s hradbou, vstupní bránou a strážními věžemi (1). Na něj navazuje areál sídlištně-hospodářský (2-10), za nímž se nachází areál náboženský (11), vedle něj pak areál mocenský (12-13). Poněkud stranou se rozkládá areál církevní s objektem národní kulturní památky (14). Okruh archeoskanzenem uzavírá řemeslnický areál (15-19) a objekty informačního centra a občerstvení (20).

 1. OPEVNĚNÍ představují části
  hradby tzv. skořepinové konstrukce s čelní palisádou a ochozem, a mohutné
  dvojvěží se vstupní branou do areálu archeoskanzenu. K opevnění patří i
  strážní věž stojící v těsné blízkosti náboženského areálu na opačném konci
  plochy ve směru k Velehradu. Ochozy všech věží umožňují výhled do blízkého
  okolí (podle nálezů ve Starém Městě). 2. ROUBENÁ ZEMNICE představuje
  nejtypičtější obydlí Slovanů 6. – 10. století. Je pro ni charakteristické
  výraznější zahloubení podlahy do podloží, umístění otopného zařízení-pece v jednom
  z rohů proti vchodu, a to, že krokvice střechy jsou ukotveny přímo do země
  po jejím obvodu. Sídlili v nich jak obyvatelé otevřených sídlišť, tak i
  hradisek a mocenských center Velké Moravy (podle nálezu v Uherském
  Ostruhu-Kvačicích). 3. STUDNA představuje zdroj vody
  s tzv. „neživou“ vodou používanou hlavně k výrobním a hospodářským účelům.
  K pití sloužila hlavně voda „živá“ braná z řek a potoků. Šachta studny je
  obložena dřevěnými deskami a kryta stanovým přístřeškem na čtyřech kůlech,
  dno má vyloženo izolací v podobě římských cihel. Okovy s vodu se vytahovaly
  pomocí rumpálu (podle nálezu ve Starém Městě). 4. ZAPLÉTANÁ ZEMNICE představuje
  typ zemnice s plytce zahloubenou podlahou. Její stěny tvoří proutěný výplet
  omazaný hlínou. Sedlová střecha spočívající na nosnících-sochách je upevněna
  na koncích obvodových stěn. Otopným zařízením byla otevřená ohniště i pece
  s kopulí, někdy vysunutou mimo půdorys. Sídlili v nich obyvatelé všech typů
  sídel (podle nálezu v Uherském Hradišti-Sadech). 5. ZEMNICE S PŘÍSTAVKEM představuje typ obydlí, ve kterém se uskutečňovala také výrobní činnost –
  výroba přeslenů z kamenné suroviny, sadského lupku. Objekt má proto větší
  rozměry, než ostatní stavby. Podlaha je jen plytce zahloubená, před pecí
  byla do ní vykopána jáma na obilí, stěny mají pevnou srubovou konstrukci.
  Přístavek sloužil k uskladnění kamenné suroviny a nářadí (podle nálezu v Uherském
  Hradišti-Sadech). 6. KLEŤ představuje hospodářskou
  stavbu uzpůsobenou ke skladování slámy a sena, k uskladnění pracovního
  nářadí a snad i některých poživatin. Mohla plnit i funkci příležitostného
  krátkodobě využívaného obydlí. Jde o nadzemní objekt postavený na kůlech, s proutím
  vyplétanými, neomazanými stěnami a sedlovou střechou (podle nálezu ve Starém
  Městě). 7. ROUBENÝ DŮM s podlahou na
  úrovni terénu představuje převažující typ obydlí obyvatel hradisek a
  mocenských center. V podobných domech opatřených maltovými podlahami nebo
  postavených na kamenných podezdívkách mohly bydlet i rodiny velmožů. Je pro
  ně typická robustní srubová konstrukce, otopným zařízením mohlo být otevřené
  ohniště nebo i hliněná kopulovitá pec (podle nálezu ve Starém Městě). 8. DŮM s kombinovanými
  dřevo-hliněnými stěnami hrázděné konstrukce a podlahou na úrovni terénu
  představuje u moravských Slovanů ojedinělý typ obydlí. Stěny z nepálených
  hliněných cihel představují na Moravě 9. století cizorodý prvek. Dům však
  byl součástí zázemí řemeslnického kovoliteckého areálu, takže je možné, že
  jej obýval cizí řemeslník (podle nálezu ve Starém Městě). 9. PEKÁRNA představuje
  neobyvatelné specializované výrobní zařízení uzpůsobené k výrobě a pečení
  chleba a dalších druhů pečiva, hlavně placek. K tomu sloužily především dvě
  rozměrné kopulovité pece umístěné kvůli snadnější obsluze na zemní lavici
  vzniklé zahloubením pracovní části do podloží. Nadzemní část je srubové
  konstrukce, štíty vyplétané, takže snadno odvádějí kouř (podle nálezu v Uherském
  Hradišti-Sadech). 10. OBILNICE představují zásobní
  jámy, ve kterých bylo skladováno obilí určené k sadbě. Mohly však sloužit k uskladňování
  i dalších komodit, včetně potravin. Jsou různě objemné, nejčastěji
  hruškovitého tvaru a po obvodu mohly být obkládány dřevem nebo vystýlány
  slámou. Ústí obilnic byla zavalena plochým kamenem nebo žernovem a kryta
  přístřeškem (podle nálezu v Modré a ve Starém Městě). 11. NÁBOŽENSKÝ AREÁL představují
  zaniklé pohřebiště a kultiště z doby před přijetím křesťanství
  (7.-8.století). Slované tehdy své mrtvé spalovali na hranicích a popel
  vsypávali do nádob nebo pytlíků. Pohřebiště proto tvoří násypy mohyl s nádobami
  se zbytky žárových pohřbů. Kultiště představují modly bohů a bůžků vytvořené
  na podkladě nálezů z prostředí polabských a pobaltských Slovanů, z Moravy je
  neznáme. 12. ROUBENÝ DŮM představuje vlastně
  přístavek ke stavbě palácového typu. Mohlo se jednat o místo s funkcí
  přípravny pokrmů, tedy kuchyně. Jde o s tavbu srubové konstrukce se sedlovou
  střechou pokrytou štípanými šindely. Průchodem je spojena se stavbou
  palácového typu (volně podle nálezu ve Starém Městě). 13. STAVBA PALÁCOVÉHO TYPU představuje reprezentační objekt svázaný s životem knížecí vrstvy Velké
  Moravy. Mohlo jít o obydlí samotného knížete, případně i o centrální
  sněmovní místo Moravanů. Stavba je zbudována na maltu a kámen, s litou
  maltovou podlahou, a se střechou vytvořenou z pálené krytiny antického
  charakteru. Její interiér plní v archeoskanzenu funkci výstavně-prezentační
  (podle nálezu ve Starém Městě). 14. KOSTEL představuje typově
  nejčastější křesťanskou svatyni doby velkomoravské. Jde o sálovou stavbu s protáhlým
  obdélníkovým kněžištěm zbudovanou na maltu a kámen opatřenou sedlovou
  střechou ze štípaných šindelů. Kostel byl realizován na podkladě
  archeologického nálezu zbytků raně středověkého kostela sv. Jana, jehož
  půdorys je kameny vytyčen v jeho těsné blízkosti. Kostel tedy představuje
  hypotetickou rekonstrukci kostela sv. Jana, jehož zbytky byly vyhlášeny
  NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKOU. 15. SDRUŽENÉ ŘEMESLNICKÉ PRACOVIŠTĚ představuje rozměrnou dílnu, v níž vedle sebe pracovali výrobci různých
  odvětví, v našem případě řezbáři rohoviny a parohoviny, zpracovatelé dřeva a
  zhotovovatelé oděvů. Objekt má lehkou konstrukci stěn z proutěného pletiva,
  sedlovou střechu a je bez otopného zařízení, takže zřejmě byl sezónním
  pracovištěm (volně podle nálezu ve Starém Městě). 16. DÍLNA KOVOLITCE A ŠPERKAŘE představuje centrální specializovanou dílnu klenotnického výrobního areálu.
  V jejím interiéru stojí dvě menší pícky, řada půdních výklenků naznačuje,
  kde se pohybovali výrobci a kde měli uloženo nářadí a surovinu. V takovýchto
  dílnách se vyráběly známé zlaté a stříbrné velkomoravské šperky, odlévaly
  zvony, zdobily kovové části opasků a ostruh. Objekt má pevnou srubovou
  konstrukci a valbovou střechu (podle nálezu ve Starém Městě). 17. KOVÁRNA představuje
  specializované pracoviště řemeslníka, jehož výrobky našly uplatnění ve všech
  sférách života středověkého člověka. Nejdůležitějším zařízením kovárny byla
  výheň s dmýchacími měchy a kovadlina. Kvalitní musely být také nástroje,
  kterých kovář při práci používal. Objekt byl stavěn s ohledem na to, aby jej
  neohrožovaly žhavé jiskry ani okuje, tedy aby snadno nevyhořel (podle nálezu
  ve Starém Městě) 18. KERAMICKÁ DÍLNA představuje
  pracoviště hrnčíře, tedy výrobce po jehož činnosti nacházejí archeologové
  nejvíce stop. V interiéru se nachází vypalovací pec, místo pro přípravu
  keramické hmoty a vysoušení výrobků a samozřejmě hrnčířský kruh. Dílna má
  lehkou konstrukci se stěnami vypletenými proutím. Její zadní část byla
  přeměněna na příležitostné stání pro domácí zvěř (podle nálezu ve Starém
  Městě). 19. VÝROBNÍ PECE představují volně
  stojící vypalovací zařízení hrnčíře a hutníka. Osamoceně stály proto, že
  oheň z některých pecí mohl být nebezpečný rákosovým nebo slaměným střechám
  obytných stavení. Po jejich obvodu však stály kůly, na které byl v případě
  nepříznivého počasí, zejména deště, upevňován přenosný přístřešek. Ten
  zabraňoval rozplavení pecí (podle nálezů v Uherském Hradišti-Sadech a Starém
  Městě). 20. INFORMAČNÍ CENTRUM A
  OBČERSTVENÍ
  představuje nezbytné zázemí archeoskanzenu. Oba objekty jsou
  umístěny v nadzemních stavbách, které svým vnějším vzhledem nikterak
  nenarušují představu o stavební kultuře Velké Moravy. Podobné byly součástí
  zástaveb mocenských center ve Starém Městě, Břeclavi-Pohansku i Mikulčicích.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>