Žebrové přilby z doby stěhování národůŽebrové přilby by mohly být jednou ze součástí vybavení slovanských válečníků ze vznikajícího kmenového svazu, známého jako Sámova říše. A to buď převzetím od ustupujících Germánů a nebo přebíráním kořisti,/ technologie od útočících Avarů. Ve zjednodušené podobě by mohly přetrvat až do dob velké Moravy. – poznámka redakce.

Kterak sobě žebrovou přilbu vyrobiti !

Pár poznámek ke konstrukci a výzdobě žebrové přilby z období
stěhování národů.

 


 


Obr. 1 Přilba z Planigu, porýní, Merovejci,
1. polovina 6. st.

Před časem jsem uvažoval o výrobě přilby níže popsaného typu a začal jsem shánět
podklady. Na výrobu přilby zatím nebyl čas a peníze, ale materiálu se
nahromadilo poměrně dost a tak se o něj chci podělit s eventuelními dalšími
nadšenci. Toto úvodem.

 

Vymezení pojmu


Jedná se o přilby východního původu, které byly převzaty od sasánovských armád
(viz obr. 2) v době pozdního Říma a staly se běžnou součástí výstroje pozdně
římské armády. Zároveň se staly typickou přilbou germánských národů, které v té
době dominovaly střední Evropě a měly čilé kontakty jak s římskou říší, tak i se
svými východními sousedy.

Zpočátku, ve 3. a hlavně 4. st., byly tyto přilby vyráběny masově pro potřeby
armády (viz obr. 3), ale od 5. století zřejmě v souvislosti s nedostatkem
prostředků na výstroj armády se tyto přilby stávají luxusními výrobky určenými
pro úzký okruh nejbohatších bojovníků. Nálezy nezdobených přileb jsou zcela
ojedinělé.

O této skupině přileb bude pojednáváno na následujících stránkách – jde o
luxusní výrobky většinou bohatě a nákladně zdobené a v Evropě se jich do
dnešního dne našlo 29. Datace těchto přileb je 5. stol. – 7. století, v druhé
polovině 7. st. mizí, resp. jsou nahrazeny méně honosnými a jednoduššími
žebrovkami typu „franské žebrovky“ (obr. 4)


 
Obr. 2 Přilba z výzbroje sasánovských armád datovaná do 4.-5. st., nalezená asi
v Ninive.
  Obr. 3 Nákresy dvou jednoduchých, masově vyráběných, pozdně římských přileb
datovaných do 4. st. nalezených v Egyptě.

Materiál:

Tyto přilby byly většinou kombinované z několika druhů materiálu. Nejčastěji
variantou byla bronzová /resp. ze žlutého kovu vyrobená/ kostra a železné
výplně. Viz obr. 1. Nebo mohly být tyto přilby celé bronzové (přilba z Harff
Morken, obr. 5,11 a 12, nebo přilba z Krefeld Gellepu. obr. 13). Další možností
byly přilby celoželezné či kombinované např. s mědí (obr. 6).

 


 
Obr. 4 Franská žebrovka   Obr. 5 Velmi věrná rekonstrukce Harff Morken přilby vč. pozlacení, materiálu a
zdobení. Kvalitní foto originálu bohužel nemám k dispozici.

 

Konstrukce:
Jedná se o přilby nýtované z řady menších dílů. Základem byly 4 nebo 6 žeber
tvaru T (obr. 7), které byly nahoře spojeny lehce vyklenutým kovovým diskem s
nanýtovanou trubičkou na chochol. Tento disk je přinýtován k žebrům a u
některých přileb jsou k němu přinýtovány i výplně. K žebrům jsou zevnitř
přinýtovány výplně deltoidního tvaru s trojúhelníkovitě protaženými dolními
okraji (viz obr. 8). Uprostřed dolního okraje žeber jsou nanýtovány přesahující
zhruba obdélníkové až trojúhelníkové spojovací destičky. Pomocí přesahujících
částí těchto destiček a přesahujících hrotů spodních částí výplní je ke kupoli
přilby přinýtován kovový pás/obroučka (viz obr. 9, 10). U některých přileb
spojovací destičky chybí a obroučka přilby je přichycena pouze na hrotech výplní
(obr. 11). V přední části tohoto dolního pásu bývá výběžek, takový zárodek
nánosníku, ale u řady přileb chybí (viz obr. 5, 12). Přilba je vyložena kůží,
která je přišita k dolnímu okraji přilby, kde je pro tento účel hustá řada
malých dírek (viz obr. 12, 13,14). Buď je do přilby vložena kožená „čepička“
šitá na míru, nebo by tam mohl být vývaz jako u vojenských přileb. Příklad
provedení vývazu a obšití u jednodušší rekonstrukce žebrové přilby je na obr.
15. Organické materiály se dochovaly v malé míře, takže tato část rekonstrukce
je dost spekulativní, u některých přileb jsou vidět zbytky obšití okrajů přilby
a lícnic (viz obr. 1 a 16) Lícnice jsou z mírně vyklenutého anatomicky
tvarovaného plátku kovu (viz obr. 25 ) a jsou podloženy a obšity stejně jako
vnitřek samotné přilby. K přilbě jsou lícnice přišněrovány. Některé přilby mají
krátký kroužkový závěs, který byl asi taky přišněrovaný k vyložení přilby (obr.
14).

 

Na následujících obrázcích jsou detaily konstrukce


 
Obr. 7 Nákres žebra   Obr. 8 Nákres výplně


Obr. 9 Nákres konstrukce přilby zevnitř – jsou vidět přesahující dolní okraje
spojovacích destiček a dolních trojúhelníkovitých zakončení výplní, ke kterým je
přinýtovaná obroučka přilby.

Další detailní pohledy:
 


 
Obr. 6 Přilba z Itálie, z lokality Giulianova bei Ancona ze 6. st., pozlacené
železo, vrcholový disk je měděný
  Obr. 10 Pohled na konstrukci přilby zvenčí – jedná se o přilbu z lokality
Giulianova bei Ancona a schema z předešlého obrázku přesně odpovídá této
konkrétní přilbě (myslím, že toto schema je právě z této přilby) – jeden nýt pod
spoji žeber odpovídá výběžku výplně, jeden nýt pod dlouhou stranou každého žebra
odpovídá spojovací destičce. Stejné schéma u jiné přilby je dobře vidět u přilby
z Planigu na obr. 1.
 


 

Obr. 11 Pohled na přilbu označovanou jak St-Bernard, nalezenou v řece Saoně,
Ostrogóti, 6. st– tady je jednodušší systém, kde jsou vynechané spojovací
destičky a obroučka je připevněna pouze k výběžkům výplní.
  Obr. 12 Přilba z Vezeronce, dobře jsou vidět otvory k připevnění vyložení přilby
a nánosník.
 


 
Obr. 13 Pohled na upevnění vývazu na rekonstrukci přilby z Morken Harf – okraj
kůže je přehrnut přes okraj přilby a přišněrován koženým řemínkem. Dobře je
vidět malý nánosník.
 
  Obr. 14 Pohled na upevnění vývazu na jiné rekonstrukci přilby z Morken Harf –
detail upevnění vývazu přilby a k němu přišněrovaných lícnic a kroužkového
závěsu. Lícnice jsou podloženy stejným způsobem jako samotná přilba.
 


 
Obr. 15 Zjednodušená rekonstrukce žebrové přilby s kompletním pohledem na
vyložení a vývaz přilby.
  Obr. 16 Na okraji lícnic a částečně pod dolním okrajem přilby je v tomto případě
zachován zbytek vyložení přilby a podložení lícnic, přilba k Krefeld Gellepu, 6.
st., podobné zbytky obšití viz též obr. 1.

Výzdoba:


 


Obr. 17 Dolní Semerovce, příklad honosné, stříbřené a zlacené přilby

Všechny tyto přilby byly luxusní, velmi drahé a náročně zdobené výrobky. Řada z
nich byla zlacena, postříbřena, nebo oboje, jako třeba přilba z Dolných
Semerovců na obr. 17.

Zdobení bylo poměrně uniformní, což možná souvisí s tím, že podle některých
pramenů byly tyto přilby vyráběny především v ostrogótské Itálii, podle
některých autorů v byzantských dílnách. V některých případech bylo velmi
elegantní, v některých hrubší, ale skoro nikdy nechybělo.

. Povrch žeber byl zdoben ornamentem tvořeným důlkovými, kruhovými či
půlkruhovými punci a v naprosté většině případů tvořící různé kombinace
trojúhelníků. U řady přileb je v místě rozšíření žeber stejnou technologií
vytvořen kříž, u některých přileb motivy ptáků, ryb či jiných zvířat. Puncovaný
motiv trojúhelníků a křížů je dobře vidět na obr. 1, 6 a 17, kříž v detailu pak
na obr. 18, zvířata jsou vidět na nákresu výzdoby přilby z Batajniky, obr. 19.
Na tomto obrázku je vidět, že i hrotový disk byl zdobený. Puncovaná výzdoba byla
v některých případech poměrně hrubá. U malého počtu přileb nejsou žebra zdobena,
je však možné, že to prostě na nepříliš kvalitních fotkách jenom není vidět.


 
Obr. 18 Detailní pohled na puncované
trojúhelníky a motiv kříže na čelním žebru přilby ze Stossenu.
  Obr. 19 Nákres zdobení žeber, obroučky a
disku přilby z Batajniky, Srbsko.

 

Povrch výplní byl zdoben pouze u některých přileb. Ve všech případech se jedná o
puncovou nebo rytou výzdobu ve formě geometrických tvarů, zvířat či rostlin. U
železné pozlacené přilby z Giulianovy jsou železné výplně zdobené rytými
postavami lidí a zvířat (obr. 20). Na rekonstrukci přilby z Morken Harff je
patrna puncovaná výzdoba bronzových pozlacených výplní buď geometrickými tvary,
nebo postavami zvířat a lidí (obr. 5, 13). Podobná výzdoba byla i na bronzových
pozlacených výplních přilby z Krefeld Gellepu, nákres je vidět na obr. 21.


 
Obr. 20 Foto zdobení výplní přilby z Giulianovy   Obr. 21 Puncová výzdoba výplní přilby z Krefeld Gellepu.

Povrch obroučky byl zdoben asi nejnáročněji technikou repousse – výzdobou
vytlačovanou z rubové strany na tenký, většinou ještě pozlacený, bronzový či
měděný plech, kterým byl pokryt povrch přilby . Prováděl se pomocí sady raznic
zřejmě na nějakém měkkém podkladu do tenkého plechu/fólie, který se potom
připevnil na zdobený předmět. Velmi dobře je tato výzdoba vidět na fragmentech
přilby ze Stossenu (obr. 18).
Velmi dobře je tato technologie také vidět na detailu týlního štítku pozdně
římské hřebenové přilby z Aquileje (obr. 23)


 
Obr. 22 Výzdoba obroučky přilby technikou repousse, přilba z lokality Stossen   Obr. 23 Detail výzdoby týlního štítku přilby z Aquileje, dobře je vidět železný
podklad pod poškozeným bronzovým či pozlaceným plechem zdobeným technikou
repousse.

Motivy byly poměrně uniformní, ve většině případů se jednalo o kroutící se
révový motiv s lístky a hrozny + často motivy ptáků. Jedná se o oblíbené pozdně
římské středomořské motivy, jejichž původ je zřejmě také východní.

 


 
Na obr. 24
vidíme příklady motivů z různých přileb, na obr. 16 pak motiv z přilby z Batajnicy, kde je výzdoba tvořena pouze ptáky a puntíky.
  Obr. 25 Příklady výzdoby z různých přileb, motiv z lokality Buire Sur Láncre
není z přilby, ale z výzdoby džberu.Výzdoba označená jako Dumffrieshire jsou
fragmenty výzdoby z jinak nedochované zřejmě pozdně římské žebrové přilby
nalezené v Anglii.

Poslední zdobenou částí přilby byly lícnice. Lícnice byly v naprosté většině
případů zdobeny stejně jako žebra a to puncovanou výzdobou s motivy rybích
šupin, geometrickými vzory či postavami zvířat a lidí (viz obr. 25, 1, 14).
 

Technické údaje
Pro upřesnění doplňuji některé rozměry a váhy žebrovek. Jedná se však o
parametry originálů, takže jejich vypovídající hodnota je tímto snížena.

  • Baldenheim: H. : 340mm D. :240 mm
  • Giulianova z Ancony: H 21,5 cm, B 19,3 cm; G 1.230 g
  • Krefeld: výška 19 cm (s bodkou) jinak 18,5 cm, délka 23,5 cm, váha 950 g
  • Vézeronce: h : 31,5 cm ; diam : 21 cm

Závěr
Co říci závěrem? Snad jen to, že tento typ přileb je nádherný, ale jejich
rekonstrukce, aby přilba vypadala jak se patří, je velmi náročná. Doufám, že
jsem touhle troškou pomohl těm, kteří o výrobě takovéto přilby uvažují.
 

Sidney

Doplňkové fotografie:


 
Obr. 26 Žebrová přilba z 5-6 století, tento
exemplář je v muzeu Hofburg ve Vídni.
  Obr. 27 Pohled shora – zemské muzeum Bonn.

 


 
Obr. 28 Žebrová přilba Batajnice z
Jugoslávie.
  Obr. 29 Originál přilby z
Planigu

 

 


 
Obr. 31 Band, "Avarská žebrovka, konec 6-
počátek 7. st.
  Obr. 32 Detailní pohled na žebrovku z
Kerče.

 


Prameny – Bez ladu a skladu, jak jsem si na ně vzpomněl.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>