Hradiště LIBICELibice, hlavní hradiště Slavníkovců, jednoho z nejmocnějších rodů v Čechách v období raného středověku, bylo centrem většího teritoria, které Slavníkovci ovládali ve východních Čechách. Nacházelo se na vyvýšenině nedaleko soutoku Labe s Cidlinou. Libice ovšem nebyla pouze sídlem knížecího rodu a správním centrem knížectví, ale také místem ražby slavníkovských denárů.sousoší vojtěcha a radima

Prostor předhradí pozdějšího slavníkovského hradiště byl osídlen už v mladší
době bronzové. Archeologické nálezy prokázaly existenci lidu kultury mohylové,
lužické a knovízské, ale z východního cípu předhradí pocházejí také nálezy z
doby římské. Po krátkém přechodném období se v 6. století na Libici usadilo
slovanské obyvatelstvo a přineslo s sebou keramiku pražského typu. V průběhu 8.
století prokazatelně došlo k nárůstu populace a v 9. století zde již stálo dobře
opevněné hradiště. Byly zjištěny dvě fáze opevnění. Starší opevnění bylo tvořeno
hliněnou hradbou s roštem a vnější kamennou zdí. Ve druhé fázi byla postavena
hradba se třemi řadami komor o šířce 4,5m a vnitřní i vnější hradební zeď byla
vystavěna z opuky. Před hradbou probíhal široký příkop. První konkrétní zmínku o
Slavníkovcích máme v Kosmově kronice k roku 981, kdy údajně zemřel kníže Slavník.
Po celé slavníkovské období bylo předhradí hustě osídleno a stával zde také
kostel Panny Marie s malým pohřebištěm okolo. Později dostal gotickou podobu a v
letech 1774 – 1777 byl vrcholně barokně přestavěn. V souvislosti s josefínskými
reformami byl ale zrušen a dnes slouží jako fara. V jihovýchodní části předhradí
byla odkryta další stavba, pravděpodobně kněžský dům, a v místech dnešního
hřbitovního kostela sv. Vojtěcha zřejmě stával již v 10. století kostel
zasvěcený sv. Bonifácovi.

Uvnitř opevnění vlastní akropole průzkum doložil větší stavební aktivitu v
polovině 10. století. Konkrétně bylo odkryto základové zdivo kostela ze druhé
poloviny 10. století. Jednalo se o jednolodní stavbu otonského typu s transeptem
se dvěma tribunami a krátkým presbytářem zakončeným apsidou. V prostoru mezi
touto apsidou a jižním křídlem transeptu bylo nalezeno zdivo dvou malých
místnosti, patrně baptisteria a sakristie. V těsné blízkosti kostela na jižní
straně byly zjištěny zbytky dřevěné budovy považované za slavníkovský palác,
který byl propojen s kostelem. Prokázáno bylo také naprosté zničení hradiště v
roce 995, které je podloženo písemnými prameny. Na místě slavníkovského paláce
byl poté nově postaven kastelánský dům. Obnoveno bylo i hradiště, ovšem
tentokrát už jako přemyslovský opěrný bod, jehož opevnění nebylo tak mohutné
jako předchozí. Kastelán zde působil až do doby kolem roku 1120, kdy přenesl své
sídlo do předhradí. V průběhu 12. století ztratilo upadající libické hradiště
svoji funkci i význam a vytratilo se z písemných pramenů. Až v roce 1228 je
Libice zmíněna jako ves v držení kláštera sv. Jiří na Pražském hradě.

slavníkovské hradiště libice
Libice je v centru pozornosti badatelů už od 16. století. Odborné výzkumy
prováděl na konci 19. století Josef Ladislav Píč a později Jan Hellich. V letech
1949-1953 byl dr. Rudolfem Turkem z Národního muzea proveden detailní
archeologický průzkum lokality, při němž byly odkryty nejen zbytky staveb, ale
také mnohé velice hodnotné předměty, které dokládají velmi vysokou kulturní
úroveň obyvatel slavníkovského hradiště. Drobné předměty, které se zachovaly i
přes násilnou destrukci prostoru, dokumentují čilé obchodní styky Libice nejen s
celou oblastí Čech, ale i s Velkou Moravou a objevily se dokonce i importy z
prostředí vikingského, karolinského a balkánského. Nálezy vykreslují Libici
druhé poloviny 10. století jako kvetoucí, prosperující hradiště, centrum
obchodu, kultury a církevního života.

V roce 1961 bylo libické hradiště vyhlášeno archeologickou památkovou
rezervací, v roce 1979 bylo zřízeno ochranné pásmo a samotná akropole hradiště
je od roku 1989 chráněna jako národní kulturní památka. Od roku 1974 provádí
Archeologický ústav AV ČR každoroční záchranné archeologické výzkumy v předhradí
a do současné doby bylo takto prozkoumáno necelých 6 % plochy předhradí. Tyto
výzkumy detailně mapují vývoj opevnění v průběhu 10. století. Letecký průzkum
lokality provedený v roce 2000 přinesl řadu poznatků o vnitřním členění akropole
a poskytl podněty pro další výzkum. V prostoru hradiště a v jeho okolí bylo
zachyceno několik pohřebišť, na nichž se pohřbívalo po celý raný středověk.
Často byly zjištěny pohřby příslušníků vyšších společenských vrstev, kteří se
již prokazatelně klonili ke křesťanství. Nejvýznamnější akcí poslední doby na
území akropole bylo umístění bronzového sousoší sv. Vojtěcha a sv. Radima v
těsné blízkosti odkrytého zdiva kostela v roce 2000. Umístění sousoší předcházel
záchranný archeologický výzkum.

;
Z hlediska památkové péče je v dané lokalitě prvořadým úkolem zajištění
archeologického naleziště v prostoru akropole a zamezení nežádoucích zásahů do
podkladových vrstev terénu předhradí (obec Libice).

Zdroj: internetové stránky Středočeského kraje


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>